克拉科夫 (Kraków), 波兰

Psychokryminologia

长线第一学位
专业: 心理学
教学语言: 波兰语 教学语言: 波兰语
专业组: 社会的
大学系统: 固定, 兼读
Program specjalności obejmuje szeroki zakres kursów z pogranicza psychologii i prawa. Omawiana na zajęciach problematyka dotyczyć będzie zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce sądowej i penitencjarnej, zeznań świadków, opiniowania w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych oraz zagadnień psychologii śledczej i kryminologii. Studenci zostaną zapoznani z formami pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw, szczególnie w odniesieniu do ofiar wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej. Studenci tej specjalności będą mogli ponadto zapoznać się z technikami negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz z zadaniami psychologa w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. Specjalność umożliwia również zdobycie podstawowych umiejętności koniecznych do diagnozy, a także podejmowania działań profilaktycznych lub korekcyjnych wobec osób przejawiających zaburzenia funkcjonowania społecznego i niedostosowanych społecznie.
网站WWW大学: www.ignatianum.edu.pl
Privacy Policy